ZAWIADOMIENIE PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH O WYZNACZENIU IOD

TERMIN ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH DO 31 LIPCA 2018
Administrator lub podmiot przetwarzający, zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu IOD w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia (art. 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

UWAGA! Wydłużony termin dla podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia inspektora, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI.

Zarówno administratorzy, jak i podmioty przetwarzające, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI, a są zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, mają na to czas do 31 lipca 2018 r. (art. 158 ust. 4 i 5 nowej ustawy o ochronie danych osobowych). Taki sam termin mają one na zawiadomienie Prezesa Urzędu o wyznaczeniu inspektora (formularz zawiadomienia: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/871-zawiadomienie-o-wyznaczeniu-nowego-iod/45).


W przypadku podmiotów, które 24 maja br. miały powołanego ABI i decydują, że osoba ta będzie pełnić funkcję IOD również po 25 maja br. termin na zawiadomienie o wyznaczeniu IOD mija 1 września 2018 r.
 (więcej na temat okresu przejściowego tutaj).


FORMA ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU IOD

UWAGA! Jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu jest  zawiadomienie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z art. 10 ust. 6 u.o.d.o).

Zawiadomienie należy przesłać wykorzystując w tym celu jedną z dostępnych usług znajdujących się na stronie portalu biznes.gov.pl.

Na w/w stronie dostępne są usługi umożliwiające wypełnienie i wysłanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiednich zawiadomień tj.:


ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH ORAZ O ODWOŁANIU IOD

Administrator lub podmiot przetwarzający, który wyznaczył IOD, powinien zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o każdej zmianie danych, o której mowa w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz o odwołaniu IOD w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania.


Opłata skarbowa za udzielnie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto:

Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za pełnomocnictwo – należy zamieścić skrót PUODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako załącznik do formularza.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

 

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/121/193

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *